صابون ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 صابون ماهی دو خط  Two-Banded Soapfish  Diploprion bifasciatum  صابون ماهی دو خط (Two-Banded Soapfish)
 صابون ماهی 6 خط  Sixstripe Soapfish  Grammistes sexlineatus  صابون ماهی 6 خط (Sixstripe Soapfish)
 صابون ماهی دلقک  Clown Soapfish  Pogonoperca punctata  صابون ماهی دلقک (Clown Soapfish)

برچسب‌ها: صابون ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:22 | نویسنده : |

خروس ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 خروس ماهی دو خال  Twinspot Lionfish  Dendrochirus biocellatus  خروس ماهی دو خال (Twinspot Lionfish)
 خروس ماهی باله کوتاه طلایی  Gold Shortfin Lionfish  Dendrochirus brachypterus - Gold  خروس ماهی باله کوتاه طلایی (Gold Shortfin Lionfish)
 خروس ماهی باله کوتاه  Shortfin Lionfish  Dendrochirus brachypterus  خروس ماهی باله کوتاه (Shortfin Lionfish)
 خروس ماهی راه راه  Zebra Lionfish  Dendrochirus zebra  خروس ماهی راه راه (Zebra Lionfish)
 خروس ماهی خار دار  Gurnard Lionfish  Parapterois Heterura  خروس ماهی خار دار (Gurnard Lionfish)
 خروس ماهی باله خال دار  Spotfin Lionfish  Pterois antennata  خروس ماهی باله خال دار (Spotfin Lionfish)
 خروس ماهی باله شیشه ای  Clearfin Lionfish  Pterois radiata  خروس ماهی باله شیشه ای (Clearfin Lionfish)
 خروس ماهی راسِل  Russell's Lionfish  Pterois russelli/ P.miles  خروس ماهی راسِل (Russells Lionfish)
 خروس ماهی باله پری (سیاه)  Volitan's Lionfish - Black  Pterois volitans  خروس ماهی باله پری (Volitans Lionfish)

برچسب‌ها: خروس ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:20 | نویسنده : |

سفره ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
سفره ماهی دُم روبانی خال آبی (نر)  Blue-spotted Ribbontail Ray Male (Taeniura lymma(m  سفره ماهی دُم روبانی خال آبی-نر (Blue-spotted Ribbontail Ray Male)
 سفره ماهی قهوه ای  Brown Common Sting Ray  Dasyatis benetti  سفره ماهی قهوه ای (Brown Common Sting Ray)
 سفره ماهی مربع خال آبی  Blue-spotted Square Sting Ray  Dasyatis kuhlii  (Blue-spotted Square Sting Ray )
 سفره ماهی دُم گاوی  Cowtail Sting Ray  Dasyatis sephen  سفره ماهی دُم گاوی (Cowtail Sting Ray)
 سفره ماهی تندروی مانگرو  Mangrove Whip Ray  Himantura granulata  سفره ماهی تندروی مانگرو (Mangrove Whip Ray)
 سفره ماهی تندروی جِنکِین  Jenkin's Whip Ray  Himantura jenkinsii

سفره ماهی تندروی جِنکِین (Jenkins Whip Ray)

 سفره ماهی عقابی خال سفید  White-spotted Eagle Ray  Aetobatus narinari  سفره ماهی عقابی خال سفید (White-spotted Eagle Ray)
 سفره ماهی تنبل اندونزیایی  Indonesian Numbfish Ray  Narcine sp  سفره ماهی تنبل اندونزیایی (Indonesian Numbfish Ray)
 سفره ماهی دماغ پارویی خال سفید  White-spotted Shovelnose Ray    سفره ماهی دماغ پارویی خال سفید (White-spotted Shovelnose Ray)
 
 

برچسب‌ها: سفره ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:20 | نویسنده : |

کوسه ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 شارک مرجانی باله سر سیاه  Black-tip Reef Shark  Carcharhinus melanopterus  شارک مرجانی باله سر سیاه (Black-tip Reef Shark)
 شارک مرجانی باله سر سفید  White-tip Reef Shark  Triaenodon obesus  شارک مرجانی باله سر سفید (White-tip Reef Shark)
 شارک گربه ای نوار قهوه ای  Brown-banded Cat Shark  Chiloscyllium punctatum  شارک گربه ای نوار قهوه ای (Brown-banded Cat Shark)
 شارک درجه دار  Papua Epaulette Shark  Hemiscyllium hallstromi  شارک درجه دار (Papua Epaulette Shark)
 شارک گربه مرجانی  Coral Cat Shark  Atelomycterus marmoratus  شارک گربه مرجانی (Coral Cat Shark)

برچسب‌ها: کوسه ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:19 | نویسنده : |

پروانه ماهی

نام فارسی  نام عمومی نام علمی 
 پروانه منقار دار  Long-Nosed Butterflyfish  Forcipiger flavissimus  Long Nosed Butterfly fish
 پروانه هرمی  Pyramid Butterflyfish Hemitaurichthys polylepis  Pyramid Butterflyfish
 پروانه سفید - قهوه ای  Brown-And-White Butterflyfish  Hemitaurichthys zoster  Brown-And-White Butterflyfish
 پروانه بانتایان  Bantayan Butterflyfish  Chaetodon adiergastos  Bantayan Butterflyfish
 پروانه سیاه نقره ای  Silver And Black Butterflyfish  Chaetodon argentatus  Silver And Black Butterflyfish
 پروانه باله قیطانی  Threadfin Butterflyfish Chaetodon auriga  Threadfin Butterflyfish
 پروانه بارُنس  Baroness Butterflyfish  Chaetodon baronessa  Baroness Butterflyfish
 پروانه بنت  Bennett'S Butterflyfish  Chaetodon bennetti  Bennett Butterflyfish
 پروانه حصاردار  Burges's Butterflyfish  Chaetodon burgessi  Burges Butterflyfish
 پروانه لیمویی  Citron Butterflyfish  Chaetodon citrinellus  Citron Butterflyfish
 پروانه دُم قرمز  Red-Tailed Butterflyfish  Chaetodon collare  Red-Tailed Butterflyfish
 پروانه داسی  Sickle Butterflyfish  Chaetodon falcula  Sickle Butterflyfish
 پروانه گوانتر  Guenther's Butterflyfish  Chaetodon guentheri  Chaetodon guentheri
 پروانه فلفلی  Peppered Butterflyfish  Chaetodon guttatissimus  Chaetodon guttatissimus
 پروانه کِلین  Klein's Butterflyfish  Chaetodon kleini  Chaetodon kleini
 پروانه خطی Lined Butterflyfish Chaetodon lineolatus  Chaetodon lineolatus
 پروانه باله قرمز  Redfin Butterflyfish  Chaetodon lunulatus  Chaetodon lunulatus
 پروانه سیاه پشت  Black Back Butterflyfish  Chaetodon melannotus  Chaetodon melannotus
 پروانه مِیِر  Meyer's Butterflyfish  Chaetodon meyeri  Chaetodon meyeri
 پروانه دُم خالدار  Spot-Tail Butterflyfish  Chaetodon ocellicaudus  Chaetodon ocellicaudus
 پروانه 8 نواری  Eight-Stripe Butterflyfish  Chaetodon octofasciatus  Chaetodon octofasciatus
 پروانه آراسته  Ornate Butterflyfish  Chaetodon ornatissimus  Chaetodon ornatissimus
 پروانه خط دار قلابی  False Line Butterflyfish  Chaetodon oxycephalus  Chaetodon oxycephalus
 پروانه خال آبی  Blue-Blotched Butterflyfish  Chaetodon plebeius  Chaetodon plebeius
 پروانه خال نواری  Spot-Band Butterflyfish  Chaetodon punctatofasciatus  Chaetodon punctatofasciatus
 پروانه رافل  Raffle'S Butterflyfish  Chaetodon rafflesi  Chaetodon rafflesi
 پروانه زره پوش  Mailed Butterflyfish Chaetodon reticulatus  Chaetodon reticulatus 
 پروانه مهتابی  Moon Butterflyfish  Chaetodon selene  Chaetodon selene
 پروانه دکوری  Decorated Butterflyfish  Chaetodon semeion  Chaetodon semeion
 پروانه آیینه ای  Mirror Butterflyfish  Chaetodon speculum  Chaetodon speculum
 پروانه مثلثی  Triangle Butterflyfish  Chaetodon triangulum  Chaetodon triangulum
 پروانه دستکش  Chevron Butterflyfish  Chaetodon trifascialis  Chaetodon trifascialis
 پروانه هندوانه ای  Melon Butterflyfish  Chaetodon trifasciatus  Chaetodon trifasciatus
 پروانه زینی  Saddled Butterflyfish  Chaetodon ulietensis  Chaetodon ulietensis
 پروانه دستکش فیلیپینی  Philippine Chevron Butterflyfish  Chaetodon xanthurus  Chaetodon xanthurus
 پروانه گندم گون  Tawneygirdled Butterflyfish  Coradion altivelis  Coradion altivelis
 پروانه کمربند طلایی  Golden-Girdled Butterflyfish  Coradion chrysozonus  Coradion chrysozonus
 پروانه مرجانی دو خال  Two-Sport Coral Butterflyfish  Coradion melanopus  Coradion melanopus
 پروانه خفاش قلابی  False Bat Butterflyfish  Parachaetodon ocellatus  Parachaetodon ocellatus
 پروانه نوار مسی  Copperband Butterflyfish  Chelmon rostratus  Chelmon rostratus
 پروانه ماهی اُرا یگا  Auriga Butterflyfish  Chaetodon auriga  Chaetodon auriga
 پروانه زین دار  Saddleback Butterflyfish  Chaetodon ephippium  Chaetodon ephippium
 پروانه مِرتِنسی  Mertensii Butterflyfish  Chaetodon mertensii  Chaetodon mertensii
 پروانه سیاه-سفید  Heniochus Black & White Butterflyfish  Heniochus acuminatus  Heniochus acuminatus
 پروانه راکون  Raccoon Butterflyfish  Chaetodon lunula  Chaetodon lunula
 پروانه منقاردار زرد  Yellow Longnose Butterflyfish  Forcipiger flavissimus  Forcipiger flavissimus
 پروانه اشکی  Tear Drop Butterflyfish  Chaetodon unimaculatus  Chaetodon unimaculatus
 پروانه مشبک   Latticed Butterflyfish  Chaetodon rafflesi  Chaetodon rafflesi
 پروانه خال خطی Dot Dash Butterflyfish  Chaetodon punctatofasciatus  Chaetodon punctatofasciatus
پروانه صورت سفید White Faced Butterflyfish Chaetodon mesoleucos Chaetodon mesoleucos

برچسب‌ها: پروانه ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:19 | نویسنده : |

خرگوش ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 خرگوش ماهی خال سفید  Write-Spotted Rabbitfish  Siganus canaliculatus  خرگوش ماهی خال سفید (Write-Spotted Rabbitfish)
 خرگوش ماهی خال آبی  Bluespoted Rabbitfish  Siganus corallinus  خرگوش ماهی خال آبی (Bluespoted Rabbitfish)
 خرگوش ماهی خال زرد  Yellow-Blotch Rabbitfish  Siganus guttatus  خرگوش ماهی خال زرد (Yellow-Blotch Rabbitfish)
 خرگوش ماهی آندامان  Andaman Rabbitfish  Siganus (Lo) magnifica  خرگوش ماهی آندامان (Andaman Rabbitfish)
 خرگوش ماهی دکوری  Decorated Rabbitfish  Siganus puellus  خرگوش ماهی دکوری (Decorated Rabbitfish)
 خرگوش ماهی دو خط  Double-Barred Rabbitfish  Siganus virgatus  خرگوش ماهی دو خط (Double-Barred Rabbitfish)
 خرگوش ماهی صورت روباهی  Foxface Rabbitfish  Siganus (Lo) vulpinus  خرگوش ماهی صورت روباهی (Foxface Rabbitfish)

برچسب‌ها: خرگوش ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:18 | نویسنده : |

سرباز ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 سرباز ماهی آجری  Brick Soldierfish  Myripristis amaena  سرباز ماهی آجری (Brick Soldierfish)
 سنجاب ماهی سه خال  Threespot Squirrelfish  Sargocentron cornutum  سنجاب ماهی سه خال (Threespot Squirrelfish)
 چشم درشت  Common Bigeyes  Priacanthus sp  چشم درشت (Common Bigeyes)

برچسب‌ها: سرباز ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:18 | نویسنده : |

عقرب ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 عقرب ماهی مارلِت  Marlet Scorpionfish  Rhinopias aphanes  عقرب ماهی مارلِت (Marlet Scorpionfish)
 عقرب ماهی اسکیمِیر  Eschmeyer'S Scorpionfish  Rhinopias eschmeyeri  عقرب ماهی اسکیمِیر (Eschmeyer Scorpionfish)
 عقرب ماهی غازی  Goose Scorpionfish  Rhinopias frondosa  عقرب ماهی غازی (Goose Scorpionfish)
 عقرب ماهی باله بادبزنی قرمز  Red Sailfin Scorpionfish  Taenianotus triacanthus - Red  عقرب ماهی باله بادبزنی قرمز (Red Sailfin Scorpionfish)
 عقرب ماهی باله بادبزنی  Sailfin Scorpionfish  Taenianotus triacanthus  عقرب ماهی باله بادبزنی (Sailfin Scorpionfish)
 عقرب ماهی کاکُلی  Cockatoo Scorpionfish  Ablabys taenianotus  عقرب ماهی کاکُلی (Cockatoo Scorpionfish)
 عقرب ماهی آمبون  Ambon Scorpionfish  Pteroidichthys amboinensis  عقرب ماهی آمبون(Ambon Scorpionfish)
 عقرب ماهی خال زرد  Yellow-Spotted Scorpionfish  Sebastapistes cyanostigma  عقرب ماهی خال زرد (Yellow-Spotted Scorpionfish)
 عقرب ماهی قرمز  Red Scorpionfish Scorpaena notata  عقرب ماهی قرمز (Red Scorpionfish)
 عقرب ماهی شیطانی  Devil Scorpionfish  Scorpaenopsis diabola  عقرب ماهی شیطانی (Devil Scorpionfish)
 عقرب ماهی فِلَشِر  Flasher Scorpionfish  Scorpaenopsis macrochir  عقرب ماهی فِلَشِر (Flasher Scorpionfish)
 

برچسب‌ها: عقرب ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:17 | نویسنده : |

قورباغه ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 قورباغه ماهی خال دار  Ocellated Frogfish  Antennarius biocellatus  قورباغه ماهی خال دار (Ocellated Frogfish)
 قورباغه ماهی اسکارلت  Scarlet Frogfish  Antennarius coccineus  قورباغه ماهی اسکارلت (Scarlet Frogfish)
 قورباغه ماهی غول پیکر  Giant Frogfish  Antennarius commerson  قورباغه ماهی غول پیکر (Giant Frogfish)
 قورباغه ماهی زرد ماهیگیر  Yellow Fishing Frogfish  Antennarius hispidus - Yellow  قورباغه ماهی زرد ماهیگیر (Yellow Fishing Frogfish)
 قورباغه ماهی سفید ماهیگیر  White Fishing Frogfish  Antennarius hispidus - White  قورباغه ماهی سفید ماهیگیر (White Fishing Frogfish)
 قورباغه ماهی زگیل دار  Warty Frogfish  Antennarius maculatus  قورباغه ماهی زگیل دار (Warty Frogfish)
 قورباغه ماهی سکه ای  Coin-Bearing Frogfish  Antennarius nummifer  قورباغه ماهی سکه ای (Coin-Bearing Frogfish)
 قورباغه ماهی رنگ شده  Painted Frogfish  Antennarius pictus  قورباغه ماهی رنگ شده (Painted Frogfish)

برچسب‌ها: قورباغه ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:17 | نویسنده : |

لوله ماهی

نام فارسینام عمومینام علمی 
 ترومپت ماهی زرد  Yellow Trumpetfish - Rare colour  Aulostomus chinensis - Yellow  ترومپت ماهی زرد (Yellow Trumpetfish )
 ترومپت ماهی  Trumpetfish  Aulostomus chinensis  ترومپت ماهی (Trumpetfish)
 شیپور ماهی  Cornetfish  Fistularia commersonii  شیپور ماهی (Cornetfish)
 لوله ماهی راه راه  Banded Pipefish  Corythoichthys amplexus  لوله ماهی راه راه (Banded Pipefish)
 لوله ماهی ریف تاپ  Reef-top Pipefish  Corythoichthys haematopterus  لوله ماهی ریف تاپ (Reef-top Pipefish)
 لوله ماهی خال زرد  Yellow-spotted Pipefish  Corythoichthys polynotatus/C.excitu  لوله ماهی خال زرد (Yellow-spotted Pipefish)
 لوله ماهی مو قرمز  Red Hair Pipefish  Halicampus dunckeri  لوله ماهی مو قرمز (Red Hair Pipefish)
 لوله ماهی دماغ خاردار  Spiny-Nosed Pipefish  Halicampus spinirostris  لوله ماهی دماغ خاردار (Spiny-Nosed Pipefish)
 لوله ماهی خال آبی  Blue Speckled Pipefish  Hippichthys cyanospilos  لوله ماهی خال آبی (Blue Speckled Pipefish)
 لوله ماهی آرایشگر  Cleaner Pipefish  Doryrhamphus janssi  لوله ماهی آرایشگر (Cleaner Pipefish)
 لوله ماهی نوار آبی (اقیانوس آرام)  Pacific Blue-stripe Pipefish  Doryrhamphus melanopleura  لوله ماهی نوار آبی (Pacific Blue-stripe Pipefish)
 لوله ماهی نوار پهن  Broad-banded Pipefish  Dunckerocampus boylei  لوله ماهی نوار پهن (Broad-banded Pipefish)
 لوله ماهی نواری  Banded Pipefish  Dunckerocampus dactyliophorus  لوله ماهی نواری (Banded Pipefish)
 لوله ماهی نوار قرمز  Red Banded Pipefish  Dunckerocampus multiannulatus  لوله ماهی نوار قرمز (Red Banded Pipefish)
 لوله ماهی نوار زرد  Yellow Banded Pipefish  Dunckerocampus pessuliferus  لوله ماهی نوار زرد (Yellow Banded Pipefish)
 لوله ماهی اَندرسون  Anderson's Pipefish  Micrognathus andersonii  لوله ماهی اَندرسون (Andersons Pipefish)
 لوله ماهی اَلی گِیتور  Syngnathoides biaculeatus  Syngnathoides biaculeatus  لوله ماهی اَلی گیتور (Syngnathoides biaculeatus)
 لوله ماهی قارچی  Mushroom Pipefish  Siokunichthys nigrolineatus  لوله ماهی قارچی (Mushroom Pipefish)
 لوله ماهی عصایی خمیده  Bend Stick Pipefish  Trachyrhamphus bicoarctatus  لوله ماهی عصایی خمیده (Bend Stick Pipefish)
 لوله ماهی عصایی صاف  Straight Stick Pipefish  Trachyrhamphus longirostris  لوله ماهی عصایی صاف (Straight Stick Pipefish)
 میگو ماهی  Common Shrimpfish  Aeoliscus strigatus  میگو ماهی (Common Shrimpfish)
 اژدها ماهی کوچولو  Little dragonfish  Eurypegasus draconis  اژدها ماهی کوچولو (Little dragonfish)
 بید دریایی قلمی  Slender Seamoth  Pegasus volitans  بید دریایی قلمی (Slender Seamoth)
 کلینگ ماهی نوار ارغوانی  Purplestripe Clingfish  Diademichthys lineatus  کلینگ ماهی نوار ارغوانی (Purplestripe Clingfish)

 


برچسب‌ها: لوله ماهی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 13:16 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By Bia2skin :.